91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA 10:00 - 14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Dla bardziej wymagających klientów jesteśmy w stanie zaproponować szereg rozwiązań nietypowych jak np. rolety do asymetrycznych lub owalnych okien, pancerze z lameli drewnianych czy pancerze z funkcją panoramicznego pola, pozwalające na sterowanie kątem nachylenia lameli. W zależności od Państwa potrzeb jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb, wymogów architektonicznych czy budowlanych.

inteligentne
inteligentne

Asy­me­trycz­ne ro­le­ty na­da­ją się do okien o ką­cie od 0,5° do 45° . Za­sto­so­wa­ne w nich roz­wią­za­nia tech­nicz­ne po­zwa­la­ją na prze­pro­wa­dze­nie każ­de­go ro­dza­ju mon­ta­żu. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Pierw­sze ro­le­ty w Eu­ro­pie Środ­ko­wej, wy­ko­na­ne z drew­nia­nych li­stew, zo­sta­ły wy­pro­du­ko­wa­ne i za­in­sta­lo­wa­ne oko­ło 1850 ro­ku ja­ko al­ter­na­ty­wa dla okien­nic drew­nia­nych. Ich wy­gląd... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Sy­stem PANORAMA jest pierw­szym sys­te­mem ro­let z funk­cją peł­ne­go za­ciem­nie­nia. Łą­czy on w so­bie ce­chy tra­dy­cyj­nej ro­le­ty z za­le­ta­mi no­wo­cze­sne­go sys­te­mu ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej... czytaj więcej... inteligentne

2012-2017   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.