91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

W celu zapewnienia zapewnić Państwu jak najbardziej komfortowej obsługi rolet, istnieje możliwość zastosowania różnego rodzaju napędów zarówno ręcznych, elektrycznych jak i wykorzystujących energię naturalną w postaci solarnych systemów wbudowanych w kasetę rolety. Nowością są napędy, które wpisują się w tzw system „domu inteligentnego”.

inteligentne
inteligentne

Przy ste­ro­wa­niu ręcz­nym mo­że­my podno­sić ro­le­ty za po­mo­cą zwi­ja­cza (po­cią­ga­jąc za ta­śmę lub sznu­rek), zwi­jar­ki z kor­bą lub me­cha­ni­zmu sprę­ży­no­we­go. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

No­wo­cze­sne sil­ni­ki do ro­let cha­rak­te­ry­zu­ją się szyb­ko­ścią oraz ci­chą pra­cą z ja­ką podno­szą i opusz­cza­ją ro­letę, oraz moż­li­wo­ścią pro­gra­mo­wa­nia cza­so­we­go. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Ra­dio­we ste­ro­wa­nie ro­le­ta­mi sta­je się co­raz po­wszech­niej­sze, szcze­gól­nie te­raz kie­dy na ryn­ku znaj­du­je się wie­le moż­li­wo­ści za przy­stęp­ną ce­nę. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Al­ter­na­tyw­nym sys­te­mem na­pę­du do ste­ro­wa­nia ro­le­tą jest szyb­ko­ro­zwi­ja­ją­ca się tech­no­lo­gia SOLARNA. Co­raz po­pu­lar­niej­sze sta­ją się pro­duk­ty wy­ko­rzy­stu­ją­ce ener­gię... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Ofe­ru­je­my peł­ną ga­mę na­pę­dów in­te­li­gent­nych, dzię­ki któ­rym otwie­ra­ne ele­men­ty do­mo­we mo­gą się ko­mu­ni­ko­wać. Sze­ro­ki wa­chlarz po­le­ceń i au­to­ma­ty­ki umoż­li­wia... czytaj więcej... inteligentne

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.