91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Ro­le­ty te­go ty­pu prze­zna­czo­ne są do za­sto­so­wa­nia przede wszyst­kim w no­wo wzno­szo­nych bu­dyn­kach, ale tak­że w obiek­tach już ist­nie­ją­cych. Skrzyn­ka ro­le­ty jest mo­co­wa­na we wnę­ce mu­ru nad otwo­rem, w ten spo­sób skrzyn­ka sta­je się nie­wi­docz­na z ze­wnątrz i od we­wnątrz za­pew­nia ła­twy do­stęp ser­wi­su do ele­men­tów me­cha­ni­ki ro­le­ty z ze­wnątrz bu­dyn­ku. Moż­na go rów­nież za­sto­so­wać w ist­nie­ją­cym bu­dow­nic­twie w trak­cie mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ku lub przy wy­mia­nie okien. Wkom­po­no­wu­ją się one w ele­wa­cję bu­dyn­ku sta­no­wiąc jej in­te­gral­ną część.

Sy­stem ten za­pew­nia opty­mal­ne roz­wią­za­nie pro­jek­tan­tom i bu­dow­ni­czym. Po­zo­sta­łe ele­men­ty czy­li po­kry­wa re­wi­zyj­na i pro­wad­ni­ce mo­gą być do­pa­so­wa­ne ko­lo­ry­stycz­nie do bar­wy okien. Sy­stem PSB dys­kret­nie wkom­po­no­wu­je skrzyn­kę ro­le­ty w fa­sa­dę bu­dyn­ku skry­wa­jąc ją pod tyn­kiem, war­stwą klin­kie­ru lub in­nym wy­koń­cze­niem.

Markiz - okiennice - rolety - system psb

Skrzyn­ka ro­le­ty wbu­do­wa­na
w trak­cie wzno­sze­nia ścia­ny

Markiz - okiennice - rolety - system psb

Skrzyn­ka ro­le­ty wbu­do­wa­na
pod ist­nie­ją­ce nad­pro­że

Markiz - okiennice - rolety - system psb
Markiz - okiennice - rolety - system psb

Skrzyn­ka ro­le­ty wbu­do­wa­na
w wy­mien­ne nad­pro­że
ist­nie­ją­cej ścia­ny

Markiz - okiennice - rolety - system psb

Ist­nie­je moż­li­wość za­in­sta­lo­wa­nia pra­cu­ją­ce­go nie­za­leż­nie od ro­le­ty sys­te­mu mo­ski­tie­ry, któ­ry do­dat­ko­wo za­bez­pie­cza wnę­trze bu­dyn­ku przed in­sek­ta­mi, przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu do­stę­pu świa­tła i po­wie­trza.

Markiz - okiennice - rolety - system psb

Do­stęp­ne wy­mia­ry skrzy­nek:

Markiz - okiennice - rolety - system psb

Ro­zmiar skrzyn­ki do któ­rej cho­wa­ny jest pan­cerz wy­ni­ka z wiel­ko­ści na­wo­ju, któ­ry po­wsta­je po zwi­nię­ciu ro­le­ty. Na­to­miast wiel­kość na­wo­ju pan­ce­rza uza­leż­nio­na jest od wy­so­ko­ści otwo­ru okien­ne­go czy drzwio­we­go oraz od uży­te­go ro­dza­ju pro­fi­lu.

Markiz - okiennice - rolety - system psb

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.