91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Ro­le­ty zwi­ja­ne w skrzyn­kach ty­pu STANDARD z po­kry­wą re­wi­zyj­ną ścię­tą pod ką­tem 45°, o pro­stej bu­do­wie, umoż­li­wia­ją­cą ła­twy do­stęp do pan­ce­rza i na­pę­du ro­le­ty. Jest to naj­bar­dziej po­pu­lar­ny sys­tem na ryn­ku.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

Ro­dza­je mon­ta­żu:

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

Mon­taż we wnę­ce - skrzy­nia i pro­wad­nice osa­dza­ne są w świe­tle otwo­ru okien­ne­go lub drzwio­we­go, prze­sła­nia­jąc tym sa­mym czę­ścio­wo gór­ną część okna lub drzwi. Po­zwa­la to na es­te­tycz­ne wkom­po­no­wa­nie pro­wad­nic i skrzyn­ki w otwór okien­ny lub drzwio­wy.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

Mon­taż na ele­wa­cji - skrzy­nia i pro­wad­ni­ce ro­let mon­to­wa­ne są na ele­wa­cji bu­dyn­ku, na ze­wnątrz wnę­ki okien­nej, dzię­ki cze­mu nie prze­sła­nia­ją świa­tła otwo­ru.

Ist­nie­je moż­li­wość za­in­sta­lo­wa­nia pra­cu­ją­ce­go nie­za­leż­nie od ro­le­ty sys­te­mu mo­ski­tie­ry, któ­ry do­dat­ko­wo za­bez­pie­cza wnę­trze bu­dyn­ku przed in­sek­ta­mi, przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu do­stę­pu świa­tła i po­wie­trza.

Do­stęp­ne wy­mia­ry skrzyn­ki:

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

Ro­zmiar skrzyn­ki do któ­rej cho­wa­ny jest pan­cerz wy­ni­ka z wiel­ko­ści na­wo­ju, któ­ry po­wsta­je po zwi­nię­ciu ro­le­ty. Na­to­miast wiel­kość na­wo­ju pan­ce­rza uza­leż­nio­na jest od wy­so­ko­ści otwo­ru okien­ne­go czy drzwio­we­go oraz od uży­te­go ro­dza­ju pro­fi­lu.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - scieta - 45

2012-2017   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.