91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Sy­stem skrzy­nek OWALNYCH do­sko­na­le na­da­je się do obiek­tów o naj­wyż­szych ar­chi­tektonicznych wy­ma­ga­niach. Za­sto­so­wa­no tu nie­za­wod­ną i nie­wy­ma­ga­ją­cą kon­ser­wa­cji tech­ni­kę ro­let po­łą­czo­ną z ele­ganc­ką i no­wo­cze­sną for­mą za­okrą­glo­nych skrzy­nek. Ele­ganc­ka i no­wo­cze­sna skrzyn­ka oraz pro­wad­ni­ce o za­okrą­glo­nym kształ­cie naj­le­piej pre­zen­tu­je się na ścia­nie bu­dyn­ku na­da­jąc każ­dej ele­wa­cji nie­po­wta­rzal­ny i ory­gi­nal­ny cha­rak­ter Dzię­ki te­mu, każ­dy ar­chi­tekt i wła­ści­ciel mo­że nadać fa­sa­dom bu­dyn­ku in­dy­wi­du­al­ny wy­gląd.

Za­okrą­glo­ny kształt skrzyn­ki oraz pro­wad­ni­ce o czę­ścio­wo za­okrą­glo­nym kształ­cie, nada­dzą każ­dej ele­wa­cji nie­po­wta­rzal­ny i ory­gi­nal­ny cha­rak­ter. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny za­mek spra­wia, że po­kry­wa re­wi­zyj­na po od­krę­ce­niu nie spa­da pod wpły­wem wła­sne­go cię­ża­ru. Ele­ganc­ka i no­wo­cze­sna skrzyn­ka wy­ko­na­na jest z pro­fi­lo­wa­nej bla­chy alu­mi­nio­wej, co w znacz­ny spo­sób ob­ni­ża ce­nę pro­duk­tu sta­jąc się sys­te­mem kon­ku­ren­cyj­nym dla skrzy­nek ty­pu STANDARD.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

Ro­dza­je mon­ta­żu:

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

Mon­taż we wnę­ce - skrzy­nia i pro­wad­nice osa­dza­ne są w świe­tle otwo­ru okien­ne­go lub drzwio­we­go, prze­sła­nia­jąc tym sa­mym czę­ścio­wo gór­ną część okna lub drzwi. Po­zwa­la to na es­te­tycz­ne wkom­po­no­wa­nie pro­wad­nic i skrzyn­ki w otwór okien­ny lub drzwio­wy.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

Mon­taż na ele­wa­cji - skrzy­nia i pro­wad­ni­ce ro­let mon­to­wa­ne są na ele­wa­cji bu­dyn­ku, na ze­wnątrz wnę­ki okien­nej, dzię­ki cze­mu nie prze­sła­nia­ją świa­tła otwo­ru.

Ist­nie­je moż­li­wość za­in­sta­lo­wa­nia pra­cu­ją­ce­go nie­za­leż­nie od ro­le­ty sys­te­mu mo­ski­tie­ry, któ­ry do­dat­ko­wo za­bez­pie­cza wnę­trze bu­dyn­ku przed in­sek­ta­mi, przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu do­stę­pu świa­tła i po­wie­trza.

Do­stęp­ne wy­mia­ry skrzyn­ki:

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

Ro­zmiar skrzyn­ki do któ­rej cho­wa­ny jest pan­cerz wy­ni­ka z wiel­ko­ści na­wo­ju, któ­ry po­wsta­je po zwi­nię­ciu ro­le­ty. Na­to­miast wiel­kość na­wo­ju pan­ce­rza uza­leż­nio­na jest od wy­so­ko­ści otwo­ru okien­ne­go czy drzwio­we­go oraz od uży­te­go ro­dza­ju pro­fi­lu.

Markiz - okiennice - rolety - system standardowy - owal

2012-2017   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.