91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Ro­le­ty zwi­ja­ne w skrzyn­kach ty­pu STANDARD to naj­czę­ściej sto­so­wa­ny i naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny sys­tem ro­let. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem ro­let ze­wnętrz­nych ele­wa­cyj­nych jest skrzyn­ka, któ­ra jest wy­ko­na­na z bla­chy alu­mi­nio­wej za­mknię­tej z obu stron po­kry­wa­mi bocz­ny­mi wy­ko­na­ny­mi z alu­mi­nium tech­ni­ką od­le­wów ci­śnie­nio­wych.

Nie wy­ma­ga prze­bu­do­wy nad­pro­ża, za­le­tą ro­lety ele­wa­cyj­nej jest moż­li­wość jej mon­ta­żu w ist­nie­ją­cych i wy­koń­czo­nych bu­dyn­kach. Moż­na je in­sta­lo­wać na­wet po wy­ko­na­niu ele­wa­cji, z te­go po­wo­du skrzyn­ki ro­let ze­wnętrz­nych ele­wa­cyj­nych do­stęp­ne są w wie­lu wa­rian­tach ko­lo­ry­stycz­nych, jak rów­nież w wie­lu okle­inach drew­no­po­dob­nych. Dzię­ki bo­ga­tej ga­mie ko­lo­rów są do­sko­na­łym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym, do­pa­so­wa­nym do ele­wa­cji bu­dyn­ku.

inteligentne
inteligentne Ro­le­ty zwi­ja­ne w skrzyn­kach ty­pu STANDARD z po­kry­wą re­wi­zyj­ną ścię­tą pod ką­tem 45°, o pro­stej bu­do­wie, umoż­li­wia­ją­cą ła­twy do­stęp do pan­ce­rza i na­pę­du ro­le­ty. Jest to naj­bar­dziej po­pu­lar­ny sys­tem na ryn­ku. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne


Sy­stem skrzy­nek OWALNYCH do­sko­na­le na­da­je się do obiek­tów o naj­wyż­szych ar­chi­tek­to­nicz­nych wy­ma­ga­niach. Za­sto­so­wa­no tu nie­za­wod­ną i nie­wy­ma­ga­ją­cą kon­ser­wa­cji tech­ni­kę ro­let po­łą­czo­ną z... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne


Ro­le­ty w skrzyn­ce PÓŁOWALNEJ oraz pro­wad­ni­ce o czę­ścio­wo za­okrą­glo­nym kształ­cie, nada­dzą każ­dej ele­wa­cji nie­po­wta­rzal­ny i ory­gi­nal­ny cha­rak­ter, umoż­li­wia­ją­cą ła­twy do­stęp do pan­ce­rza... czytaj więcej... inteligentne

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.