91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ
inteligentne
inteligentneMar­ki­za ta jest po­łą­cze­niem ele­gan­cji i wy­trzy­ma­ło­ści. Jej kon­struk­cja za­pew­nia dłu­gą ży­wot­ność w wa­run­kach in­ten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia i dla­te­go jest ide­al­nym wy­bo­rem dla du­żych ta­ra­sów oraz po­wierzch­ni ko­mer­cyj­nych. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentneTo ele­ganc­ka mar­ki­za z ka­se­tą, któ­ra do­sko­na­le pre­zen­tu­je się na ta­ra­sach. Spe­cjal­na kon­struk­cja uchwy­tów ra­mion po­wo­du­je, że ra­miona są podno­szo­ne do gó­ry, a bel­ka przed­nia do­my­ka się szczel­nie z ka­se­tą osła­nia­jąc... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentneDo­sko­na­le na­da­je się do za­cie­nia­nia więk­szych ta­ra­sów. Peł­na ka­se­ta o opły­wo­wych kształ­tach na­da­je tej mar­ki­zie no­wo­cze­sny i ele­ganc­ki wy­gląd rów­no­cze­śnie osła­nia­jąc tka­ni­nę i ra­mio­na przed czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi. czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne


Mar­ki­za w wer­sji eko­no­micz­nej na­da­je się do­sko­na­le do prze­sło­nię­cia nie­wiel­kie­go ta­ra­su lub bal­ko­nu. Nie­wiel­ka mar­ki­za nie wy­ma­ga cięż­kiej kon­struk­cji. Ten mo­del nie po­sia­da bel­ki mon­ta­żo­wej czy­niąc kon­struk­cję... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne

Pro­duk­ty eks­klu­zyw­ne ce­chu­je po­nad­cza­so­we wzor­nic­two. No­wo­cze­sność i kla­sy­ka łą­czą się w ide­al­ny pro­dukt dla Two­je­go do­mu. Zna­ni pro­jek­tan­ci two­rzą pięk­no w tech­ni­ce i tka­ni­nie. Nic w mar­ki­zach eks­klu­zyw­nych nie jest... czytaj więcej... inteligentne
inteligentne
inteligentne
Ru­ra na­wo­jo­wa mar­ki­zy bocz­nej ukry­ta jest w wą­skiej kom­pak­to­wej ka­se­cie, mon­to­wa­nej pio­no­wo do ścia­ny i chro­nią­cej zwi­nię­tą tka­ni­nę przed za­bru­dze­nia­mi. W ra­zie po­trze­by mar­ki­za wy­cią­ga­na jest przy po­mo­cy uchwy­tu ręcz­ne­go ...czytaj więcej... inteligentne

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.