91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

 

 

     Wi­ta­my na stro­nie fir­my Mar­kiz Ser­wis ze Szczecina. W na­szej bo­ga­tej ofer­cie znaj­dzie­cie  Pań­stwo okna oraz ca­łą ga­mę osłon okien­nych i sys­te­mów za­da­szeń jak markizy balkonowe i tarasowe, pergole, ro­lety ze­wnętrz­ne, mo­ski­tie­ry, re­flek­so­le, bra­my ga­ra­żo­we czy żaluzje fasadowe.

 

 

    Wszyst­kie nie­zbęd­ne in­for­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo na na­szej stro­nie w od­po­wied­nich za­kład­kach. Za­pra­sza­my tak­że na ser­wi­sy de­dy­ko­wa­ne po­szcze­gól­nym gru­pom pro­duk­to­wym jak: www.okien­ni­ce.net.pl, www.okna-szczecin.net.pl . W ra­zie do­dat­ko­wych py­tań słu­ży­my po­mo­cą i ra­dą (dział kon­takt).

 

 

    Je­śli je­ste­ście Pań­stwo za­in­te­re­so­wa­ni na­szą ofer­tą ser­decz­nie za­pra­sza­my do od­wie­dze­nia na­szego biu­ra: Szczecin ul. Cu­kro­wa 65 gdzie mo­gą Pań­stwo obej­rzeć na­sze pro­duk­ty bez­po­śred­nio oraz uzy­skać szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje, wy­ce­nę oraz pod­pi­sać umo­wę. Wstęp­ną wy­ce­nę rolety czy markizy oraz in­for­ma­cje mo­że­cie Pań­stwo uzy­skać rów­nież e-ma­ilo­wo po­da­jąc pod­sta­wo­we in­for­ma­cje i orien­ta­cyj­ne wy­mia­ry prze­strze­ni do osło­nię­cia (tj. sze­ro­kość i wy­so­kość wnę­ki okien­nej czy sze­ro­kość i wy­sięg mar­ki­zy, ro­dzaj ob­słu­gi, miej­sce mon­ta­żu).

 

 

    Wszyst­kim klien­tom ofe­ru­je­my po­moc przy po­mia­rze i do­bo­rze ko­lo­ry­sty­ki wy­ro­bów z na­szych prób­ni­ków. Świad­czy­my rów­nież usłu­gi mon­ta­żo­we i ser­wi­so­we na­szych pro­duk­tów w Szczecinie oraz na te­re­nie ca­łe­go kra­ju jak rów­nież i za gra­ni­cą.

 

 

    Je­śli nie zna­leź­li­ście Pań­stwo na na­szej stro­nie in­te­re­su­ją­ce­go Was ar­ty­ku­łu pro­si­my o za­da­nie nam py­ta­nia. Re­ali­zu­je­my rów­nież nie­ty­po­we zle­ce­nia. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy Markiz - partnerzy

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.