91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Fir­ma Mar­kiz

Fir­ma Mar­kiz istnieje na ryn­ku już prawie od 30 lat. W na­szej szerokiej ofer­cie po­sia­da­my m in markizy tarasowe i balkonowe, pergole tarasowe, ro­le­ty za­bez­pie­cza­ją­ce, screeny, ża­lu­zje fa­sa­do­we, mo­ski­tie­ry, okna oraz róż­ne­go ro­dza­ju we­wnętrz­ne prze­sło­ny prze­ciw­sło­necz­ne.

Wszyst­kie produkty są wytwarzane w opar­ciu o ma­te­ria­ły i kom­po­nen­ty naj­wyż­szej ja­ko­ści, do­staw­ca­mi na­szych wyrobów są spraw­dzo­ne, re­no­mo­wa­ne fir­my ma­ją­ce wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie bran­żo­we.

Na­szym ce­lem jest ofe­ro­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług, wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duktów i sprawnego mon­ta­żu oraz za­pew­nie­nie na­szym Klien­tom ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go oraz po­gwa­ran­cyj­ne­go.

Zmieniające się wy­ma­ga­nia norm bu­dow­la­nych a tak­że ocze­ki­wa­nia Klien­tów są na bieżąco przez nas brane pod uwagę, dla­te­go szczególny na­cisk kła­dzie­my na podno­sze­nie ja­ko­ści na­szych wy­ro­bów oraz wpro­wa­dza­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Szeroka ofer­ta fir­my jest sys­te­ma­tycz­nie po­więk­sza­na i uzu­peł­nia­na o no­wo­ści branżowe.

Istot­ne są rów­nież dla nas za­so­by ludz­kie. Po­nad dwu­dzie­sto­let­ni okres istnienia i cią­głe­go roz­wo­ju fir­my przy­czy­nił się do stwo­rze­nia ze­spo­łu fa­chow­ców i to oni bu­du­ją na­szą renomę.
Oso­by, któ­re za­trud­nia­my, wzbudzają za­ufa­nie Klien­tów. Duże znaczenie dla nas mają ce­chy ta­kie jak: aser­tyw­ność oraz dą­że­nie do dzia­łań in­no­wa­cyj­nych oraz oczy­wi­ście po­dą­ża­nie za no­wy­mi tren­da­mi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.