91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA od 10:00-14:00

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

Oferta >> Rolety zewnętrzne zabezpieczające

Rolety zewnętrzne zabezpieczające cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na wszechstronne zalety. Są one aktualnie najskuteczniejszą metodą z zabezpieczeń zewnętrznych dla okien oraz drzwi. Profile zostały stworzone z twardego aluminium dzięki czemu zyskały wielką popularność pod względem montażu w nowym jak i już istniejącym budownictwie.
Dzięki przemyślanej konstrukcji i odpowiednio dobranym surowcom rolety stanowią skuteczną ochronę przed nieproszonymi gośćmi...

 

rolety-z-z-1

więcej >>

rolety-z-z-2SYSTEM STANDARDOWY

Ro­le­ty zwi­ja­ne w skrzyn­kach ty­pu STANDARD to naj­czę­ściej sto­so­wa­ny i naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny sys­tem ro­let. Nie wy­ma­ga prze­bu­do­wy nad­pro­ża, za­le­tą ro­le­ty ele­wa­cyj­nej jest moż­li­wość jej mon­ta­żu w ist­nie­ją­cych i wy­koń­czo­nych bu­dyn­kach. więcej >>

rolety-z-z-2SYSTEM NAKŁADANY

Ro­le­ty sys­te­mu NAKŁADANEGO prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia w bu­dyn­kach no­wo wzno­szo­nych oraz pod­czas mo­der­ni­za­cji już ist­nie­ją­cych. Są mon­to­wa­ne na okna lub drzwi wy­łącz­nie na eta­pie mon­ta­żu lub wy­mia­ny sto­lar­ki okien­nej. więcej >>

rolety-z-z-2SYSTEM PSB

Ro­le­ty te­go ty­pu prze­zna­czo­ne są do za­sto­so­wa­nia przede wszyst­kim w no­wo wzno­szo­nych bu­dyn­kach, ale tak­że w obiek­tach już ist­nie­ją­cych.Skrzyn­ka ro­le­ty jest mo­co­wa­na we wnę­ce mu­ru nad otwo­rem, w ten spo­sób skrzyn­ka sta­je się nie­wi­docz­na z ze­wnątrz i od we­wnątrz... więcej >>

rolety-z-z-2 SYSTEM RKS

Ro­le­ty w sys­te­mie RKS prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia w no­wo wzno­szo­nych bu­dyn­kach. Są one go­to­wy­mi ele­men­ta­mi bu­dow­la­ny­mi do wy­ko­rzy­sta­nia przez ar­chi­tek­tów i przed­się­bior­stwa bu­dow­la­ne. Gwa­ran­tu­ją pro­ste i szyb­kie wbu­do­wa­nie do każ­de­go ro­dza­ju mu­ru oraz ... więcej >>

rolety-z-z-2 ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

Dom jest miej­scem w któ­rym chce­my czuć się spo­koj­nie i bez­piecz­nie. No­wa­tor­ski sys­tem ro­let an­tyw­ła­ma­nio­wych po­zwa­la uzy­skać at­mos­fe­rę do­mo­we­go cie­pła i spo­ko­ju. Jest to sys­tem, któ­ry nie tyl­ko jest do­sko­na­łym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym, ale jed­no­cze­śnie ... więcej >>

rolety-z-z-2 ROZWIĄZANIA NIETYPOWE

Dla bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów je­ste­śmy w sta­nie za­pro­po­no­wać sze­reg roz­wią­zań nie­ty­po­wych jak np. ro­le­ty do asy­me­trycz­nych lub owal­nych okien, pan­ce­rze z la­me­li drew­nia­nych czy pan­ce­rze z funk­cją pa­no­ra­micz­ne­go po­la, po­zwa­la­ją­ce na ste­ro­wa­nie ką­tem na­chy­le­nia la­me­li. więcej >>

rolety-z-z-2 PROFILE

Do wszyst­kich ro­let pro­fi­le na pan­cerz wy­ko­na­ne są z alu­mi­nium. Oprócz róż­no­rod­nej ga­my ko­lo­rów pro­po­nu­je­my od­po­wied­nie ich sze­ro­ko­ści, któ­re umoż­li­wią opty­mal­ny do­bór ze wzglę­dów wy­trzy­ma­ło­ścio­wych i speł­nią ocze­ki­wa­nia każ­de­go od­bior­cy. więcej >>

rolety-z-z-2 STEROWANIA

W ce­lu za­pew­nie­nia Pań­stwu jak naj­bar­dziej kom­for­to­wej ob­słu­gi ro­let, ist­nie­je moż­li­wość za­sto­so­wa­nia róż­ne­go ro­dza­ju na­pę­dów za­rów­no ręcz­nych, elek­trycz­nych jak i wy­ko­rzy­stu­ją­cych ener­gię na­tu­ral­ną w po­sta­ci so­lar­nych sys­te­mów wbu­do­wa­nych w ka­se­tę ro­le­ty. więcej >>

2024   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.